Sociālais dienests Drukāt
Trešdiena, 15 decembris 2010 13:27
jnd_eka

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads LV–4125

Līga Ābelniece Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece

tel.64107898, 28004439, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Anda Graudiņa Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Jaunpiebalgas pagastā

tel.25451020, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Sanita Asare Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Zosēnu pagastā

tel.26634104, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks Sociālajā dienestā:

Jaunpiebalgas pagastā

P. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 18:00
O. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 17:00
T. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 17:00

Zosēnu pagastā

O. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 15:00
C. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 15:00

 


 Sociālā dienesta nolikums

Lejupielādēt var šeit ico_pdf (PDF fails)


Sociālā dienesta funkcijas: 

  1. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
  2. nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
  3. informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību;
  4. sniegt personai palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinām šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;
  5. sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā;
  6. sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  7. izvērtēt un sagatavot līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem novadā vai ar citām pašvaldībām par to sociālo pakalpojumu saņemšanu un samaksu, kuru sniegšanu Sociālais dienests nenodrošina, finansējot šos pakalpojumus pilnībā vai da]ēji no pašvaldības iedalītā budžeta līdzekļiem;
  8. nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti.

Sociālā palīdzība

Jaunpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo pabalstu apmērus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt nosaka Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā", Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā", Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembrī apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā".

Sociālo pabalstu veidi:

 -  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)

 -  Dzīvokļu pabalsts

 -  Pabalsti pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem

 -  Pabalsts audžuģimenei

 -  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

 -  Pabalsts ārstēšanās izdevumiem

 -  Pabalsts krīzes situācijā

 -  Pabalsts transporta izdevumu segšanai, nokļūšanai uz attālākām medicīnas iestādēm

 -  Pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai

 -  Bērna piedzimšanas pabalsts

 -  Apbedīšanas pabalsts

 -  Svētku pabalsts

 

Sociālie pakalpojumi

Jaunpiebalgas novada Sociālais dienests sociālos pakalpojumus Jaunpiebalgas novadā sniedz pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra saistošiem noteikumiem Nr.8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā".

Jaunpiebalgas novadā sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus    

 -   sociālā darba pakalpojums;

 -   sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā;

 -   ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā;

 -   ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā;

 -   higiēnas pakalpojums;

 -   sociālā rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

 -   sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai;

 -  asistenta pakalpojums.

 

Pakalpojumu apraksts

Sociālā darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā - pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā - pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas invalīdam, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu vecuma - pašvaldības finansētā institūcijā:

 * pēc vecāku lūguma, ja:

    - sakarā ar vecāku ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;

    - bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt;

    - jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.

 * ja bērns atrodas krīzes situācijā (veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu, bērnam nav nodrošināta pietiekama aprūpe un uzraudzība) vai palicis bez vecāku gādības, Pakalpojumu var sniegt uz bāriņtiesas,        valsts un pašvaldības policijas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes iesnieguma pamata.

Higiēnas pakalpojums ir mazgāšanās un/vai veļas mazgāšanas pakalpojums, kuru var saņemt Sociālā dienesta noteiktajās vietās.

  Pakalpojumu piešķir:

    - trūcīgām, maznodrošinātām, mazaizsargātām personām, kurām nav iespēju rūpēties par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā;

    -  sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmējiem.

Sociālā rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām - sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā - sociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:
* personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
* personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

 

socdienests

Informācija vecākiem, kas audzina bērnus ar invaliditāti

lasīt vairāk

socdienests

Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

lasīt vairāk

socdienests

Par aicinājumu 1.grupas invalīdiem pieteikties atbalstam par elektrību

lasīt vairāk 

socdienests

Par Eiropas Atbalsta fonda pārtikas komplektu izdali

lasīt vairāk

 socdienests

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

lasīt vairāk

 

socdienests

NVA arī šogad piedāvā iespēju ārstēties no atkarībām

lasīt vairāk

socdienests

AS „Latvenergo” atbalsts daudzbērnu ģimenēm

lasīt vairāk

socdienests

Notiek pieteikšanās uz 3+ Ģimenes karti

lasīt vairāk

socdienests

Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta pakalpojumu punkts

lasīt vairāk

socdienests

Darbu turpina lietoto mantu apmaiņas punkti Jaunpiebalgas novadā
lasīt vairāk

 

 

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 maijs 2017 10:45
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux