Bāriņtiesa Drukāt
Trešdiena, 15 decembris 2010 13:26
jnd_eka

Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads LV–4125

Rita Lekse, Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tālr.:64107899, mob.t. 20250200

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Apmeklētāju pieņemšanas laiks 

P. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 15:00
O.

off_atslega

           
T. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 15:00
C. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 15:00
P. 09:00 open_atslega 12:00 off_atslega 12:30 open_atslega 15:00
S off_atslega
S off_atslega

 

Zosēnu pagasta pārvaldē

Piektdiena

09:00

open_atslega

16:00


Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti
 ico pdf lasīt vairāk (pdf)  


 Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa izveidota, apvienojot Zosēnu un Jaunpiebalgas pagasta bāriņtiesas, 2009. g. 21. janvārī, apstiprinot jaunizveidoto bāriņtiesu 6 locekļu sastāvā ar darbības laiku - uz 5 gadiem.

Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa, kā novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principu.

Bāriņtiesas darbības principi :

  * prioritāri - nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību;

  * noskaidrot ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana;

  * sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības un sociālās palīdzības un policijas iestādēm, lemt par nepieciešamās palīdzības sniegšanu riska un nelabvēlīgajām ģimenēm;

  * sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības un sociālās palīdzības iestādēm – izvēlēties un sagatavot audžuģimenes, kurās uz laiku nodot audzināšanā bērnu, kas palicis bez vecāku gādības;

  * izšķirt vecāku domstarpības bērnu un vecāku personiskajās un mantiskajās attiecībās;

  * uzraudzīt aizbildņu un aizgādņu rīcību viņiem uzlikto pienākumu izpildē;

Teritorijās, kur nav zvērināta notāra, bāriņtiesa pilda notariālās funkcijas, sniedzot palīdzību Civillikumā paredzētajos gadījumos: 

  * mantojuma lietu kārtošanā;

  * veicot mantojuma apsardzību;

  * izdarot dažādus darījumus un dokumentu apliecinājumus.

 

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi", Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesas kompetence:
Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība - bāriņtiesa lemj:
• par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja atļauju nav devis neviens no vecvecākiem vai aizbildnis;
• par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu sasniegšanas;
• par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu personai, kura neaudzina bērnu, un izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu;
• par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
- par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi, ja tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu vai ja bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.Bērna aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana, atjaunošana - bāriņtiesa lemj :
• par aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
• par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākam, ja zuduši šķēršļi, kas bija par pamatu aprūpes tiesību atņemšanai;
• par prasības iesniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana - bāriņtiesa lemj :
• par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
• par aizbildņa atcelšanu, ja konstatēta bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība;
• par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši CL un Bāriņtiesu likuma prasībām.

Audžuģimeņu jautājumos - bāriņtiesa lemj :
• par ģimenes, vai personas atbilstību audžuģimenes pienākumu pildīšanai;
• par audžuģimenes statusa piešķiršanu, vai statusa atņemšanu, ja konstatēts, ka audžuģimene nepilda pienākumus atbilstoši bērna interesēm, vai atsakās no pienākumu pildīšanas;
• par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā - bāriņtiesa lemj
• par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Adopcijas jautājumos - bāriņtiesa lemj :
• par personas atzīšanu par adoptētāju;
• par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
• par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
• par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
• par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Aizgādnības jautājumos bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādības nodibināšanu ieceļ aizgādni :
• personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu un tās mantai;
• personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ;
• promesošas vai pazudušas personas mantai;
• mantojumam;
• testamenta izpildīšanai.

Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība - bāriņtiesa lemj:
• par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
• par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
• par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
• par īpašuma iegūšanu bērnam;
• par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda mantu neatbilstoši bērna interesēm;
• Bāriņtiesa ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami:
• saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
• aizgādības tiesību atņemšanai vai atjaunošanai;
• paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
Bāriņtiesas lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.

 ico_pdfJaunpiebalgas novada bāriņtiesas nolikums (pdf)

Bāriņtiesas darbība tiek organizēta pēc: MK noteikumi Nr. 1037 no 19.12.2006.g.  tos var apskatīt  šeit  weblink

Bāriņtiesu likums no 01.01.2007.g. tos var apskatīt  šeit  weblink

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 02 marts 2016 17:32
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux