Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Drukāt
Trešdiena, 19 janvāris 2011 11:55

laukums melnbarzos

Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā

PROJEKTS : Nr. 17 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000018 īstenots!
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2017. gada 23.augusta līdz 2018.gada 30.novembrim.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidots sporta un atpūtas laukums netālu no Jaunpiebalgas sākumskolas, kur bērniem ar vecākiem un vecvecākiem ir iespēja atpūsties, pasportot, veicinot veselīga dzīvesveida uzturēšanu.
Sporta un atpūtas laukumā ir uzstādīts rotaļu komplekss “Strautiņš”, Strītbola laukuma groza stabs ar grozu, jauno sportistu kompleksi, līdzsvara šūpoles, karuselis “HOOP”, šūpoles, kā arī labiekārtota teritorija.
Sporta un atpūtas laukums ir pieejams visiem, kas vēlas atpūsties, pasportot. Laukums ir publiski pieejams visa gada garumā.
Projekta mērķis
Veicināt bērnu un viņu vecāku brīvā laika iespēju dažādošanu Jaunpiebalgas ciemā, izveidojot labiekārtotu sporta un atpūtas laukumu.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 65 100,00 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 16 428,00 EUR, no projekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums 14 785,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 50 315,00 EUR.

Sporta un atpūtas laukumu Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā izveidoja SIA “GoPlay”.

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu!
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

ico pdf skatīt fotoalbūmu (pdf)

webj Lauku attīstība 2014.–2020.gadā ELFLA 

 


laukums melnbarzos

Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā"

Projekts: Nr. 16 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000020 īstenots!

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) aatklātā projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, rīcības nosaukums „Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2016. gada 15.jūnija līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegūts jauns, interesants Piebalgas tūrisma apskates objekts, kurā uzkāpjot novada iedzīvotājiem, kā arī tuviem un tāliem viesiem ir iespēja paskatīties uz Jaunpiebalgas novada skaisto, pakalniem bagāto ainavu no augšas.
Jaunpiebalgas skatu tornis uzbūvēts 17.8 m augstumā, kura konstrukcija apdarināta ar mākslinieces Sandras Strēles latviešu zīmju un rakstu gleznojumiem uz plaknēm, kas ietver sevī vēstījumu.
Projekta mērķis
Publiski pieejamas vides radīšana un kultūrmantojuma popularizēšana, izbūvējot skatu torni „Viņķu kalnā”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas novada dome, sadarbībā ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienību.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas bez PVN 76 738,58 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 25 000,00 EUR, no projekta attiecināmajām izmaksām 90% publiskais finansējums 20 133,89 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 22 500,00 EUR.

Skatu torņa “Viņķu kalns” būvniecību veica SIA “Warss+”

Lai izdodas visiem kopā gūt prieku par realizēto projektu!
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs

webj Lauku attīstība 2014.–2020.gadā ELFLA 

ico pdf lasīt vairāk (pdf)


laukums melnbarzos

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Melnbāržu ciemā

Projekta Nr. 16–09–AL18–A019.2202–000016

Pabeigts projektico_pdf lasīt tālāk (pdf)


 

volejbola_laukums

Volejbola smilšu laukumu izveide

Projekta Nr. 14-09-LL29-L413201-000005

 

Tiek uzsākts projekts ico_pdf lasīt tālāk (pdf)

Pabeigts projekts ico_pdf lasīt tālāk (pdf)

 


tirgus_laukums

 

 

Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukums labiekārtošana

 

Projekta Nr. 12-09-LL29-L413101-000001

 

Tiek uzsākta projekta realizācija

Saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumu "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", 2012.gada 23.oktobrī Lauku atbalsta dienests Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta „Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukums labiekārtošana" iesnieguma apstiprināšanu.

2012.gada 11.oktobrī projekta ietvaros tika noslēgts līgums Nr. 1/2012/JND2012/10 ar SIA "Bazalts" par Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas – tirgus laukums labiekārtošanu.

Projekta izmaksas, kuras sedz ES - kopējās LVL 17 020.21, no kurām publiskais finansējums LVL 12 765.16, atbalsta intensitāte 75%. Pavisam labiekārtošanas kopējās izmaksas bez PVN 34 496.05, pašvaldības līdzfinansējums starpība starp publisko finansējumu un reālām izmaksām.

Projekta īstenošanas laiks līdz 30.09.2013.

Projekta mērķis – Jaunpiebalgas novada tirdzniecības vietas - tirgus laukuma, uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošana, lauku iedzīvotāju nodarbinātības - mājražošanas, amatniecības saglabāšanai, dažādošanai un pilnveidošanai, nodrošinot tradicionālās uzņēmējdarbības atdzimšanu un saglabāšanu novadā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtota vide un ierīkots 1000m2 bruģa segums tirdzniecības vietai - tirgus laukumam, Gaujas ielā 17A, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā.

 


elfla.logo

Sētas un aprīkojuma iegāde bērnudārza sporta un rotaļu laukumam Melnbāržos

Projekts Nr. 11-09LL29-L413202-000005

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 1191,63
Projekta realizācijas laiks – 15.04.2011. – 30.11.2011.

 


 

 elfla.logo

Gājēju celiņu rekonstrukcija

Projekta Nr. 11-09-L32100-000113

 

Latvijas Lauku attīstības programma 2007. - 2016. gadam
Pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

Finansējums - 7405,95
Projekta realizācijas laiks - 01.08.2011. - 01.08.2012.

 


  elfla.logo

Jaunpiebalgas kultūras nama rekonstrukcija

Projekts Nr. 09/09/L32100/000040

 

Latvijas Lauku attīstības programma 2007. - 2016. gadam
Pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

Finansējums – Ls 254554,69
Projekta realizācijas laiks –17.09.2009. – 17.09.2010.

 

kn_rek1 kn_rek2
kn_rek4 kn_rek8
kn_rek9 kn_rek16
kn_rek18 kn_rek20

 

elfla.logo 

Informācijas tehnoloģiju, programmu un aprīkojuma iegāde Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejam

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000004

 

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums - Ls 738.- (no tā 25% sedz novada dome, bet 75% ES)
Projekta realizācijas laiks – 01.02.2011. – 31.03.2011.

 


 

elfla.logo

 

Jaunpiebalgas vecās kapsētas mūra atjaunošanas II kārta

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413201-000006

 

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 4761,49
Projekta realizācijas laiks – 01.01.2011. – 30.11.2011.

Fotoalbūmu var apskatīt šeit

 


 

 

elfla.logo

.

Medicīnas aprīkojuma iegāde Zosēnu feldšeru punktā

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000006

 

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums – Ls 1308,27
Projekta realizācijas laiks – 21.06.2010. – 31.05.2011


elfla.logo

 

 

Apgaismojuma izbūve Cēsu rajona Zosēnu pagasta Melnbāržos

Projekts Nr. 08-09-L32100-000245

 

ELFLA pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Finansējums – Ls 13693,63
Projekta realizācijas laiks –05.2009. – 06.2009. 

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 15 janvāris 2019 12:23
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux