Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde Drukāt
Ceturtdiena, 22 septembris 2016 09:58

erasmus

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros vasaras nogalē uzsākta izvērtēšanas anketas par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā izstrāde, turpmāk nododot to jauniešu mērķauditorijai, veicot pilotanketēšanu, lai pārbaudītu anketas atbilstību jauniešu mērķauditorijas izpratnei, interesēm un vajadzībām.

Oktobra mēnesī notiks pilotanketēšanas rezultātā apkopoto datu analīze un izvērtēšanas anketas par darbu ar jaunatni pašvaldībā uzlabošana pēc iegūtajiem rādītājiem par jautājumu izpratni jauniešu mērķauditorijā un iespējamiem atbilžu sniegšanas veidiem. Pēc tam tiks organizēta darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās visos astoņos sadarbības novados - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, lai iezīmētu turpmāko projekta norises gaitu.
Novembra mēnesī plānota izvērtēšanas anketas publiskošana elektroniskajā vidē novadu mājas lapās un uzaicinājumu nosūtīšana uz izglītības iestādēm un pagastu pārvaldēm iesaistīties un sniegt atbalstu veiksmīgā anketēšanas norisē, maksimāli iesaistot atbilstīgās mērķauditorijas piesaisti.
Anketēšanu plānots pabeigt gada nogalē. Tās mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un maksimāli objektīvā pētījumā balstīts.
Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.
Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Diāna Briede,
projekta vadītāja


Turpinās Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana, sadarbojoties Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām.

Šonedēļ notika jaunatnes lietu speciālistu un darbinieku tikšanās, lai runātu par projekta turpmākās norises gaitu un tuvākajām tikšanās reizēm, kas tiek plānotas laika periodā līdz maijam un kurās pulcēsies vairāki desmiti jauniešu katrā sadarbības novadā, lai paustu savu viedokli par darba ar jaunatni novadā kvalitāti, kā arī ieteiktu risinājumus tā uzlabošanai. Rudens pusē tiks veikta arī apjomīga pusaudžu un jauniešu anketēšana, kas kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām kļūtu jēgpilns un kvalitatīvi izstrādāts.
Klātesošie tika iepazīstināti ar iepriekšējās diskusijās izskanējušo novadu izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālistu, biedrību un organizāciju pārstāvju viedokļu, kuros tika izvērtēta pašreizēja sistēma darbam ar jaunatni novados, apkopojumu.
Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.
Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Diāna Briede, projekta vadītāja

tiksanas 001

tiksanas 003

tiksanas 002

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 23 oktobris 2017 09:53
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux